MUUSIKUD.EE KASUTUSTINGIMUSED
Kasutades internetilehekülge www.muusikud.ee, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:


1. Tingimuste tõlgendamine ja ulatus

Tingimused kehtivad kõikide internetilehekülje http://www.muusikud.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajate sh. kasutajaks registreerunud isikute (edaspidi Kasutaja) ja Lehekülje omaniku (OÜ Tippan, registrikood 10913411, edaspidi Teenusepakkuja) vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks Tingimustele reguleerivad Kasutaja ja Teenusepakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja ühiskonna head tavad.

Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu Eesti Vabariigi seadustega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.


2. Tingimuste objekt, sisu ja olemus

Lehekülg on tehnoloogiline vahend, mis võimaldab kolmandatel isikutel saata ja avaldada teoseid enda initsiatiivil ja vastutusel. Teenusepakkuja ei vastuta saadetud teoste sisu eest.


3. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja kohustub:

mitte esitama Leheküljel materjale mille jaoks tal puuduvad õigused;

esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige sünniajaga ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni;

mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Lehekülje kasutamisel;

koheselt elektronposti teel informeerima Teenusepakkujat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

koheselt elektronposti teel informeerima Teenusepakkujat Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

Kasutaja kohustub tagama, et Lehekülje kasutamisel Kasutaja poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kasutaja Informatsioon):

ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

ei ole vastuolus heade tavadega;

ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist ja/või mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

ei sisalda informatsiooni asja/teenuse kohta, mis on analoogne Leheküljega.

Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:

on kas 7-18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik, kellel on kõik vajalikud õigused, sh sellise isiku seadusliku esindaja (nt vanemate) nõusolek kasutamaks Lehekülge ja võtmaks endale Lehekülje kasutamisega kohustusi või vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline füüsiline isik või nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes Kasutajale sätestatud kohustusi;

on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja ning et Teenusepakkujal ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut;

on teadlik asjaolust, et Lehekülge kasutades võib ta kokku puutuda materjaliga, mida võib pidada solvavaks, ebasündsaks või vastuväiteid tekitavaks, mis võib, kuid ei pruugi sisaldada otseütlemisi. Sellest sõltumata nõustub, kasutama Lehekülge täiesti omal riisikol ning et Teenusepakkuja ei vastuta sisu eest, mida Kasutaja võib pidada solvavaks, ebasündsaks või vastuväiteid tekitavaks.

Lisaks eelnimetatule kinnitab 7-18 aastane Kasutaja iga toimingu tegemisega Leheküljel, et:

tasub Leheküljel tasuliste teenuste eest vahendite arvelt, mis on tema kasutusse selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud seaduslik esindaja (nt. lapsevanem) või viimase nõusolekul kolmas isik;

Lisaks:

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, Teenusepakkujal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, sh õigus edastada Teenusepakkuja poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Teenusepakkuja on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.

Saab Kasutaja täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Lehekülje kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et ei ürita ega julgusta ega aita kedagi teist mööda minema ega muutma ükskõik millist turvatehnoloogiat või tarkvara, mis on osa Leheküljest.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et kasutamine või võimetus kasutada Lehekülge on üksnes Kasutaja enda riisikol. Lehekülg ja kõik tooted ja teenused, mida Lehekülje kaudu pakutakse on pakutud nagu-on ja nagu-saadav ilma ühegi garantiita.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, Teenusepakkuja on ainult vahendaja rollis, pakkudes Kasutajatele virtuaalset kanalit võimaldamaks mugavamat suhtlemist Kasutajate vahel.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et Lehekülje kasutamiseks on vajalik ühilduv arvuti, Interneti-ühendus (mis võib olla tasuline) ning teatav tarkvara (mis võib olla tasuline). Aeg-ajalt võib olla vajalik värskenduste või uuenduste hankimine. Et Lehekülje kasutamine hõlmab riistara, tarkvara ja Interneti-ühendust, võib Lehekülje kasutamise suutlikkust mõjutada nende tegurite jõudlus. Soovitav on kiire Interneti ühendus. Süsteeminõuded, mis võivad aeg-ajalt muutuda, on Kasutaja vastutusalas. Lehekülg ei ole osa ühestki muust tootest või pakkumisest ja ühegi teise toote ostmine või hankimine ei ole tõlgendatav Leheküljele juurdepääsu õigustavana või tagavana.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et teose (pildi, video, heli, vms) Leheküljele saatmisel ja avaldamisel eeldab Lehekülg Kasutaja autorsust või õiguste omamist, mis lubab seda teost üldsusele kättesaadavaks teha. Teose Leheküljele saatmisel annab Kasutaja Leheküljele tasuta õiguse kasutada teost Leheküljel, Lehekülje reklaamides ja Leheküljel pakutavates teenustes.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et teose (pildi, video, heli, vms) arvutisse laadimisel Teeb ta seda oma vabast tahtest ja teadlikult ning Lehekülg ei võta seoses sellise allalaadimisega endale mistahes vastutust vaatamata asjaolule, et selline allalaadimine on tehniliselt võimalik.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et Lehekülg hõlmab graafikat, heliklippe ning toimetatud materjali, sisaldab omandiõigustega teavet ning materjali, mida omab Teenusepakkuja ja/või selle litsentsiaarid, ning seda kaitseb asjakohane intellektuaalomandi- ja muu õigus, sealhulgas, kuid mitte üksnes, autoriõigus, ning et Kasutaja ei saa kasutada sellist omandiõigustega teavet või materjale ükskõik millisel viisil välja arvatud kokkuleppe tingimusi järgides teenuse kasutamiseks.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et ei muuda, rendi, liisi, laena, müü, levita ega loo derivatiivseid teoseid, mis põhinevad materjalil Leheküljelt, ükskõik millisel viisil ning et ei ekspluateeri Lehekülge ükskõik millisel autoriseerimata viisil, sealhulgas, kuid mitte üksnes, omandiõiguse kasutamise takistamisega või võrgu suutlikkuse koormamisega.

On Kasutaja teadlik ja nõustub sellega, et kõik Lehekülje, kuid mitte üksnes (sealhulgas kompilatsioon materjalidest, postitustest, linkidest teistele Interneti-ressurssidele ja nende ressursside kirjeldustest), ning tarkvaraga seotud autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale ja/või selle litsentsiaaridele. Lehekülje ükskõik millise osa kasutamine, välja arvatud käesolevates kasutustingimustes lubatud viisil, on rangelt keelatud ja rikub teiste intellektuaalomandiõigusi ning võib allutada Kasutajat tsiviil- ja kriminaalkaristustele, sealhulgas võimalik kahju hüvitamise kohustus autoriõiguste rikkumise eest.

4. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

Teenusepakkuja on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui Kasutaja ei täida kohaselt Tingimustejärgseid kohustusi, kui Kasutaja Tingimustejärgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad või kui Kasutaja on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne või kui Kasutaja teadlikult ja tahtlikult levitab Leheküljel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teist osapoolt või käitub ebaväärikalt.

Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt laaditud materjali omandiõigsust. Teenusepakkuja võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

Teenusepakkuja ei vastuta, et Kasutaja poolt Leheküljele laaditud teosed (pildi, video, heli, vms) ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi. Lehekülje kaudu esitatava informatsiooni kvaliteedi eest. Lehekülje kasutajate ebasobiva või seadusevastase käitumise eest. Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.

Teenusepakkuja ei võta kohustusi ega garanteeri, et Lehekülg on vaba kadudest, vigadest, rünnakutest, viirustest, segamistest, rikkumistest või muudest turbesissetungidest ning Teenusepakkuja ütleb lahti kogu sellega seonduvast vastutusest.

Ühelgi juhul ei ole Teenusepakkuja, selle juhatuse liikmed, juhid, töötajad, sellega seotud isikud, esindajad, lepingupartnerid või litsentsiaarid vastutavad ühegi otsese, kaudse, kaasneva, karistusliku, erilise või tegevuse tulemusest tuleneva kahjunõude eest, mis tuleneb Kasutaja Lehekülje kasutamise eest või ükskõik millise muu nõude eest, mis seondub ükskõik millisel viisil Kasutaja Lehekülje kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte üksnes, vead või puudujäägid sisus, või ükskõik milliste kadude või kahjudega, mis tulenevad materjalide (või toote) kasutamise eest, mis on postitatud, edastatud või muul viisil Lehekülje kaudu kättesaadavaks tehtud, isegi kui on teavitatud nende võimalikkusest. Et kõik õiguskorrad ei luba tegevuse tulemusest tulenevate ja kaasnevate kahjunõuete välistamist, on sellistes riikides või õiguskordades Teenusepakkuja vastutus piiratud seadusega lubatava ulatuseni.

Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud materjali osas, muutmata sealjuures selliste materjalide sisu.

Informatsiooni, mida Teenusepakkuja on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Teenusepakkuja Lehekülje edasiarendamiseks.

Teenusepakkuja ei võõranda informatsiooni mida Teenusepakkuja on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse va. Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel. Vaatamata eelnevale jätab Teenusepakkuja endale õiguse edastada Kasutaja andmeid Teenusepakkuja valitud usaldusväärsetele partneritele.

Teenusepakkuja on õigus leping Kasutajaga ühepoolselt lõpetada, kui Kasutaja ei ole Lehekülge kasutanud üle 2 aasta.

5. Tingimuste muutmine

Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

Teenusepakkuja kohustub teavitama Kasutajat Tingimuste sisulistest muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu ja/või elektronposti teel.

Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel ja/või peale vastava teate Kasutajale saatmist elektronposti teel.

Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

6. Lõppsätted

Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

Viimati lisatud lood
Allikabänd - SELJATANTS (Mugurdancis)
Allikabänd - HUNDIONU
Cosmos Laguna - Full Metal Jacket
Cosmos Laguna - Lost souls
Allikabänd - TULE KEVAD
Tuuli Velling - Kuus ruutmeetrit põrandapinda (singel)
Berg - Computer Porn
Cosmos Laguna - analog people
Cosmos Laguna - Darkrider
Rising Sun - Varjuna Kõnnin Su Ees (Raadio Versioon)
RMP - liivakarjääride kindralid
RMP - disco
RMP - oota
RMP - rändlind
RMP - pilvevatimees


Lisa Muusikud.ee avaleht lemmikutesse (favorites)